കുടുംബത്തിന് 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ ചികിത്സ സഹായം , കേരള സർക്കാർ കാരുണ്യ ധനസഹായം

കാരുണ്യ  ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പഠി (KASP) ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ പദ്ധതിയാണ്. കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യയുടെ താഴെയുള്ള 40% വരുന്ന 42 ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന ദരിദ്രരും ദുർബലരുമായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് (ഏകദേശം 64 ലക്ഷം ഗുണഭോക്താക്കൾ) ദ്വിതീയ, തൃതീയ പരിചരണ ആശുപത്രികൾക്കായി ഒരു കുടുംബത്തിന് പ്രതിവർഷം 5 ലക്ഷം രൂപ. RSBY (60:40 എന്ന അനുപാതത്തിൽ പ്രീമിയം പങ്കിടുന്ന കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാർ സംയോജിത പദ്ധതി), സമഗ്ര ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് സ്കീം-CHIS കേരള ഗവൺമെന്റ് പൂർണ്ണമായി സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന സ്കീം അതായത് പൂർണ്ണമായത് എന്നീ സർക്കാർ സ്പോൺസർ ചെയ്ത എല്ലാ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ പദ്ധതികളും സംയോജിപ്പിക്കാൻ കേരള സംസ്ഥാനം തീരുമാനിച്ചു.

 

ഈ പദ്ധതിയിൽ അങ്കം അയാൾ സൗജന്യ പരിരക്ഷ ആണ് ഇത് വഴി നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് , കിടത്തി ചികിത്സാ സമയത്തുള്ള മരുന്നുകൾക്കും ചികിത്സ ചിലവുകളുമാണ് സൗജന്യമായി നൽക്കുന്നത് , ചികില്സിക്കുന്ന ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം ഉള്ള മരുന്നുകൾ ആവശ്യമായ ചികിത്സ ഉപകരണങ്ങളുടെ ചെലവ് എന്നിവയും ഈ ഒരു പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടാം , ഡയാലിസിസ് , കീമോതെറാപ്പി , റേഡിയേഷൻ , കണ്ണ് സംബന്ധമായ ചികിത്സാ . എന്നിവക്ക് മുൻഗണന ലഭിക്കുന്നു . ഈ ആനുകുല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ആശൂപത്രികളുടെ വിവരം മുൻകൂട്ടി സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് , ചികിത്സക്ക് വേണ്ട തുകയും ഇതിൽ ഉൾപെടും , കുടുതൽ അറിയാൻ വിഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *