പന്നികുട്ടിയെ ആഹാരമാക്കാൻ ശ്രമിച്ച് അനകൊണ്ട

ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പമ്പുകളിൽ ഒന്നാണ് അനാക്കൊണ്ട. ഇന്ത്യയിൽ അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവം മാത്രമേ ഇത്തരം പാമ്പുകളെ കാണാറുള്ളൂ. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് അനാക്കോണ്ടാ ഉള്ളത്. പാമ്പുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയതാണ് അനക്കോണ്ടാ. ഒരാളെ മുഴുവനോടെ വാങ്ങുന്നതിന് ഈ പാമ്പിന് സാധിക്കും. നമ്മൾ സിനിമകളിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരാളെ ഒറ്റയടിക്ക് വിഴുങ്ങാൻ ഈ പാമ്പിന് സാധിക്കും.

അത്തരത്തിലൊരു അന്നാക്കൊണ്ടാ ഒരു പന്നിയെ വിഴുങ്ങുന്ന വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കയറി ആകുന്നത്. തന്നെ മുഴുവനായി അനാകോണ്ട വിഴുങ്ങാൻ നോക്കുകയാണ്. വളരെയധികം വലിപ്പമുള്ള ഒരു പന്നി ആണ് ഇത്. പകുതി എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഇനി തുടർന്ന് വിഴുങ്ങാൻ പറ്റാതെ പാമ്പ് ആവശ്യമായി പോവുകയായിരുന്നു. പാമ്പ് പന്നിയെ വിഴുങ്ങുന്നത് വീഡിയോയിൽ കൃത്യമായി കാണാൻ കഴിയും. കൂടുതൽ അറിയാനായി വീഡിയോ മുഴുവനായും കണ്ടുനോക്കൂ….

English Summary:- Anaconda is one of the largest pumps in the world. Such snakes are rarely seen in India. Anaconda is located in Thiruvananthapuram district of Our Kerala. Anaconda is the largest of the snakes. This snake can buy a whole person. This snake can swallow someone at once, as we see in movies.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *