ട്രക്ക് കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞപ്പോൾ…(വീഡിയോ)

നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന വാഹങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ട്രക്ക്. വ്യത്യസ്ത വലിപ്പത്തിൽ വ്യത്യസ്ത ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രക്കുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ മണ്ണ്, മണല് പോലെ ഉള്ള സാധങ്ങൾ കൊണ്ടുപ്പോകുന്ന വാഹങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായും കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ഇതാ അത്തരത്തിൽ ഭാരവുമായി പോകുന്ന വാഹനം ചളിയിൽ തോന്നു പൊക്കിയതിനെ തുടർന്ന് ഉണ്ടായ അപകടം കണ്ടുനോക്കു..

ചളിയിൽ ടയർ തോന്നു പോയതിനെ തുടർന്ന് മറ്റൊരു വാഹനത്തിൽ കെട്ടിൽ വലിച്ചപ്പോൾ ലോറിക്ക് സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ.. നേരെ കൊക്കയിൽ ചെന്ന് പതിച്ചു.. പിനീട് സംഭവിച്ചത് എന്തൊക്കെ എന്ന് കണ്ടുനോക്കു.. വീഡിയോ

English Summary:- The truck is one of the most commonly seen vehicles in our country. We have seen trucks of different sizes that are used for different purposes. We have mostly seen vehicles carrying materials like sand and soil required for construction activities. Here’s a look at the accident that occurred after a vehicle carrying such a load was lifted in the mud.

Leave a Reply

Your email address will not be published.