അവതാരികക്ക് കൂറ്റൻ കാളകുട്ടൻ കൊടുത്ത പണി കണ്ടോ…! (വീഡിയോ)

കാള, പശു പോലെ ഉള്ള കന്നുകാലികളെ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുള്ളവരാണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ. പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ നമ്മളിൽ പലരുടെയും വീട്ടിലെ പ്രധാന വരുമാന മാർഗങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഇത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നിരിക്കുകയാണ്.

നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായി ചില വീടുകളിൽ ഇത്തരത്തിൽ പശുക്കളെ വളർത്തുന്നത് ഇന്ന് കാണാൻ സാദിക്കും. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യാസ്തമായി, ഭീകര വലിപ്പത്തിൽ കാള. ടെലിവിഷനിലെ പരിപാടിക്കായി ചിത്രീകരണം നടക്കുന്നതിനിടെ അവതാരിക അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ കാള ചെയ്തത് കണ്ടോ.. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കു.

English Summary:- We Malayalees have seen a lot of cattle like bulls and cows. In the past, it was one of the main sources of income for many of us at home. But now a lot has changed from all that. Today, we will be able to see cows being reared in some of the rarest of the rare houses in our country. But different from all that, the bull of terrible size. Did you see what the bull did when the anchor approached him while shooting for a tv show?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *