ഷർട്ട് പൊക്കി നോക്കിയപ്പോൾ… ഞെട്ടിപ്പോയി…(വീഡിയോ)

വന മേഖലയിൽ വളരെ അതികം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് അട്ട. പലപ്പോഴും വിനോദ സഞ്ചാരത്തിന് കാടുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള അട്ടകൾ ശരീരത്തിൽ പിടിമുറുകാറുണ്ട്. ശരീരത്തിലെ രക്തം മുഴുവനും ഊറ്റി കുടുക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ജീവിയാണ് അട്ടകൾ.

അട്ട കടിയേറ്റ ഭാഗത്തുനിന്നും ഒരുപാട് രക്തം നഷ്ടപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇവിടെ ഇതാ ഒരാളുടെ പുറത്തു മുഴുവനും അട്ട പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ടോ. അനാക്കൊണ്ട എന്ന ചിത്രത്തിൽ നിന്നും രംഗങ്ങങ്ങളാണ്. അട്ടയെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും വേറെ പെടുത്താൻ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ.. വീഡിയോ

English Summary:- Atta is a very prominent animal found in the forest area. Often, when you go to the forests for tourism, these things get caught on the body. It is an organism capable of sucking all the blood in the body.

There is also a possibility of losing a lot of blood from the bitten area. Here’s a look at a man’s back full of atta sticking to his back. There are scenes from the film Anaconda. Do you see what they’re doing to separate atta from the body?

Leave a Reply

Your email address will not be published.