നാട്ടുകാരെ ഞെട്ടിച്ച വാഹനാപകടം (വീഡിയോ)

ആശ്രെദ്ധ മൂലം ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വാഹനാപകടങ്ങൾ കൂടുതൽ ആയി ഉണ്ടാവുന്നത് , നിരവധി അപകടങ്ങൾ ആണ് ദിനം പ്രതി നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവാറുള്ളത് , വലിയ വാഹനങ്ങൾ ചെറിയ വാഹനങ്ങൾ എന്നിലത്തെ എല്ലാ വാഹനങ്ങളും അപകടത്തിൽ പെടാറുണ്ട് , വേഗതയും ആശ്രെദ്ധയും ആണ് അപകടത്തിന് പ്രധാന കാരണം , വർഷത്തിൽ വാഹനാപകടം മൂലം മരണം സംഭവിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ആണ് കൂടുതൽ എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ,

 

 

ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവർ ആണ് കുടുതകൾ ആയി അപകടത്തിൽ പെടുന്നത് , എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വലിയ വാഹനങ്ങളുടെ അപകടവും കൂടിവരുന്നു , എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങിനെ വാഹനം അപകടത്തിൽ പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ആശ്രെദ്ധ മൂലം ആണ് ഇവിടെ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ,

Leave a Reply

Your email address will not be published.