ഭവനവയ്പാ പലിശനിരക്കുയർത്തി വിവിധ ബാങ്കുകൾ പുതിയ നിരക്കുകൾ ഇങ്ങനെ

ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ആഭ്യന്തര ബാങ്കുകൾക്ക് വായ്പ നൽകുന്ന പലിശ നിരക്കാണ് ബാങ്ക് നിരക്ക്. പലപ്പോഴും വളരെ ഹ്രസ്വകാല വായ്പകളുടെ രൂപത്തിലാണ് ഇത്തരം വായ്പകൾ നൽകാറുള്ളത്. ബാങ്ക് നിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലൂടെ കേന്ദ്ര ബാങ്കുകൾ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ബാങ്ക് നിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നത് വഴി വായ്പക്കരുടെ പലിശ നിരക്ക് കുറച്ച് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ വികസിപ്പിക്കാൻ സെൻട്രൽ ബാങ്കിന് കഴിയും. പണപ്പെരുപ്പം ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതലായിരിക്കുമ്പോൾ ഉയർന്ന ബാങ്ക് നിരക്കുകൾ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ സഹായിക്കും.യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ ബാങ്ക് നിരക്കിനെ ഫെഡറൽ ഫണ്ട് നിരക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കൌണ്ട് നിരക്ക് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയിൽ ഫെഡറൽ റിസർവ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബോർഡ് ഓഫ് ഗവർണർമാരാണ് ഡിസ്കൌണ്ട് നിരക്കും ബാങ്കുകളുടെ കരുതൽ ആവശ്യകതകളും നിശ്ചയിക്കുന്നത്.

 

 

പണ വിതരണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഫെഡറൽ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് കമ്മിറ്റി (FOMC) ട്രഷറി സെക്യൂരിറ്റികൾ വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യും. ഫെഡറൽ ഫണ്ടുകളുടെ നിരക്ക്, ട്രഷറി ബോണ്ടുകളുടെ മൂല്യം, കരുതൽ ആവശ്യകതകൾ എന്നിവ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. ഈ രീതിയിലുള്ള പണ വിതരണത്തിന്റെ നടത്തിപ്പിനെ ധനനയം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. 36 ദിവസത്തിനുള്ളി രണ്ടു തവണ ആണ് റിസേർവ് ബാങ്ക് ഈ നിരക്ക് വർധിപ്പിച്ചത് , എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പല ബാങ്കുകളും കുട്ടിയ പലിശ നിരക്ക് പുറത്തു കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ,

Leave a Reply

Your email address will not be published.