കുത്തനെ കയറ്റം നിസാരമായി കയറ്റി റൈഡർ…(വീഡിയോ)

ഇന്നത്തെ യുവാക്കളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വാഹനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ബൈക്ക്, അമിത വേഗത്തിൽ ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യാനും, ബൈക്ക് കൊണ്ട് അഭ്യാസം കാണിക്കാനും ഇഷ്ടമുള്ളവരും ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഇതാ വെസ്പ സ്കൂട്ടറിൽ ഈ വ്യക്തി ചെയ്തത് കണ്ടോ..! കുത്തനെ ഉള്ള ഒരു കയറ്റം അനായാസം കയറ്റി.

ഇതിന് മുൻപ് rangerover കാർ ഇത്തരത്തിൽ കുത്തനെ ഉള്ള കയറ്റം കയറുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വെറും ഒരു സ്കൂട്ടർ കൊണ്ട് ഇത് സാധ്യമാക്കിയ ഇവരുടെ കഴിവ് അപാരം തന്നെ. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായി മാറിയ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കു..

ഇത്തരത്തിൽ സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കാനും കുറച്ച് ചെങ്ങൂറ്റം വേണം..

Leave a Reply

Your email address will not be published.