5 ലക്ഷത്തിൻ്റെ വരെ സൗജന്യ കുടുംബ ചികിത്സ അറിയാത്തവർക്കായി

പലരും അറിയാതെ പോവുന്ന  ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി ആണ് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ഫാമിലി ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി ,ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ പദ്ധതിയാണ്. കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യയുടെ താഴെയുള്ള 40% വരുന്ന 42 ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന ദരിദ്രരും ദുർബലരുമായ കുടുംബങ്ങൾക്ക്  ദ്വിതീയ, തൃതീയ പരിചരണ ആശുപത്രികൾക്കായി ഒരു കുടുംബത്തിന് പ്രതിവർഷം 5 ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം ലഭിക്കും .   അനുപാതത്തിൽ പ്രീമിയം പങ്കിടുന്ന കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാർ സംയോജിത പദ്ധതി), സമഗ്ര ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് സ്കീം-CHIS കേരള ഗവൺമെന്റ് പൂർണ്ണമായി സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന സ്കീം അതായത് പൂർണ്ണമായത് എന്നീ സർക്കാർ സ്പോൺസർ ചെയ്ത എല്ലാ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ പദ്ധതികളും സംയോജിപ്പിക്കാൻ കേരള സംസ്ഥാനം തീരുമാനിച്ചു. ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് അഭിയാൻ ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിന്റെ ഒരു സംരംഭമാണ്.   പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയാണ് ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്.

 

 

ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ തലങ്ങളിലുമുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ചത്. രാജ്യത്തെ പ്രാഥമിക, ദ്വിതീയ, തൃതീയ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള മികച്ച സംയോജിത സമീപനമാണിത്. ശരാശരി വളർച്ചാ നിരക്ക് വർദ്ധിക്കുന്ന ജനസംഖ്യയിൽ7.2%, ആരോഗ്യപരിപാലനം ഒരു ആവശ്യമായിത്തീരുന്നു. ഡയാലിസിസ് , കീമോതെറാപ്പി , റേഡിയേഷൻ , കണ്ണ് സംബന്ധമായ ചികിത്സാ . എന്നിവക്ക് മുൻഗണന ലഭിക്കുന്നു . ഈ ആനുകുല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ആശൂപത്രികളുടെ വിവരം മുൻകൂട്ടി സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് , ചികിത്സക്ക് വേണ്ട തുകയും ഇതിൽ ഉൾപെടുംചികില്സിക്കുന്ന ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം ഉള്ള മരുന്നുകൾ ആവശ്യമായ ചികിത്സ ഉപകരണങ്ങളുടെ ചെലവ് എന്നിവയും ഈ ഒരു പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടാം ,   കുടുതൽ അറിയാൻ വിഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published.