ഇത് പല്ലിൽ തേച്ചാൽ മഞ്ഞപ്പല്ല് വെള്ളപല്ലാവും

നമ്മളിൽ പലരും ചിരിക്കുമ്പോൾ ആണ് അവരുടെ സൗന്ദര്യം കൂടി ഇരട്ടിക്കുന്നത് എന്ന് കെട്ടിക്കുണ്ട്. അത്‌കൊണ്ടുതന്നെ ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒപ്പം നമ്മുടെ പല്ലും പുറത്തുകാണുന്നതുകൊണ്ട് അത് ഇപ്പോഴും ക്ലീനും സുന്ദരവുമാക്കി വയ്ക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യ മായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ എല്ലാവര്ക്കും നല്ല വെളുത്തതും സുന്ദരവുമായ പല്ലുകൾ വേണം എന്നു ആഗ്രഹിക്കാത്തവരായി ആരും തന്ന ഇല്ല. അങ്ങനെ പല്ലിനു തൂവെള്ള നിറം ലഭിക്കാനായി ഡെന്റിസ്റ്റുകളുടെ അടുത്ത് പോയി കയ്യിലുള്ള കാശുമൊത്തം ചെലവാക്കി ക്ലീൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചാണ് പല്ലിന്റെ യഥാർത്ഥ നിറം പലരും വീണ്ടെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുമൂലം നമ്മുടെ പല്ലിന്റെ ഇനാമൽ തേഞ്ഞു ബലം ക്ഷയിച്ചുപോവാൻ ഇടയാക്കുന്നുണ്ട്.എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവരും പല്ലിന്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ അതികം ശ്രെദ്ധ കൊടുക്കുന്നവർ ആണ് ,

 

 

 

എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നു തന്നെ നമ്മളുടെ പല്ലുകൾ പൂർണമായി വെളുപ്പിച്ചു എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങൾ ആണ് ഇത് , പല്ലിലെ കറ വളരെ അതികം പ്രശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ആണ് എന്നാൽ അവ ഉരുളൻ കിഴങ്ങ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾക്ക് കറ എല്ലാം മാറ്റി എടുക്കാനും കഴിയും എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മളുടെ പല്ലുകളുടെ പൂർണമായ ഒരു സംരക്ഷണവും അതുപോലെ തന്നെ കരയെല്ലാം പോയി വെളുത്ത നിറത്തിൽ ആവുകയും ചെയ്യും കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *