വയറും ഫാറ്റും കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് കണ്ടാൽ അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോകും ഇത് കഴിച്ചാൽ

നമ്മൾക്ക് പലർക്കും ശരീര ഭാരം അതുപോലെ തന്നെ വയറും വളരെ അതികം കൂടിയവർ ആയിരിക്കും എന്നാൽ അത് കുറക്കാൻ നമ്മൾ നിരവധി വഴികൾ നോക്കാറുണ്ട് ,വയറു കുറയാൻ എന്തു ചെയ്യണമെന്നു ചോദിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വയറുകുറയ്ക്കാൻ അത്ഭുതകരമായ പ്രത്യേകവ്യായമമില്ല.. എന്നാൽ അമിതമായ വയർകുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. വയർ അമിതമാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ കുറയ്ക്കാനെളുപ്പമാണ്. ഒന്നാമത്തെ കാരണം നിത്യവും കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന ഊർജം ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞു മ‍ിച്ചം വരുന്നതു വയറു ഭാഗത്തു കൂടുതലായി ശേഖരിക്കപ്പെടുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കാരണം ഇന്നത്തെ ജീവിതരീതിയിൽ പഴയ കാലത്തെ പോലുള്ള ഊർജം എരിച്ചുകളയുന്ന ശാരീരിക അധ്വാനങ്ങൾ വളരെ കുറഞ്ഞുപോയി.

 

 

 

അതായത് എത്ര കുറച്ചു കഴിച്ചാലും ഊർജം മിച്ചം വരുന്ന അവസ്ഥ. എന്നാൽ നമുക് നമ്മളുടെ വയറും ശരീര ഭാരം കുറക്കാനും വീട്ടിൽ തന്നെ വെച്ച് തന്നെ നമ്മളുടെ ശരീര ഭാരം കുറക്കാൻ വളരെ അതികം പ്രകൃതിദത്ത ആയ രീതിയിൽ ഉള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ ആണ് ഉള്ളത് , നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നിന്നും ലഭിക്കുന പേരക്കയുടെ ഇല്ല തിളപ്പിച്ചു വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടു ഇഞ്ചിയും കൂടി തിളപ്പിച്ചു അതിൽ തേൻ കുടി ചേർത്ത ശേഷം ഇത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലതു തന്നെ ആണ് , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *