പാലുണ്ണി എന്നന്നേക്കുമായി കൊഴിഞ്ഞുപോകും

നമ്മൾക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എങ്കിലും അരിമ്പാറ അതുണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന അസ്വസ്ഥത വലുതാണ്. കുട്ടികളിലും മുതിർന്നവരിലും ഒരുപോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അരിമ്പാറ. അതുപോലെതന്നെ മനുഷ്യരിലും മൃഗങ്ങളിലും ഒരുപോലെ കാണപ്പെടാറുണ്ട്,അരിമ്പാറ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന അഭംഗി, ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും ശരീരത്തിന് പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പകരുകയും, എണ്ണത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വർദ്ധനവ് ,ചില സമയങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന അസഹ്യമായ വേദന ഇതൊക്കെയാണ് പലരിലും അറിമ്പാറ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ. രോഗപ്രതിരോധശേഷി കുറഞ്ഞ ആളുകളിൽ ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.

 

 

 

 

പ്രത്യേകിച്ച് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അരിമ്പാറ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നില്ല എങ്കിലും നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും എത്രയും പെട്ടെന്ന് വൈദ്യ സഹായം തേടേണ്ട തുമായ സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആണ് പാലുണ്ണി. എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് ഇത് പൂർണമായി മാറ്റി എടുക്കാനും കഴിയും , വീട്ടിൽ ഇരുന്നു തന്നെ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ പാലുണ്ണി മാറ്റി എടുകാം , കഴുത്തിൽ കൈയിൽ മുഖത്തു , എന്നിവിടങ്ങളിൽ പാലുണ്ണി വളരെ വേഗം മാറ്റി എടുക്കാനും കഴിയും , വീട്ടിൽ ഉള്ള ചുണ്ണാമ്പു , വെറ്റില എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നിർമിച്ചു നമ്മളുടെ മുഖത്തു പാലുണ്ണി നീക്കം ചെയ്യാം ,

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *