ഇത് കഴിച്ചപ്പോൾ ഷുഗർ കുറയാൻ സഹായിക്കും ,

നമ്മളിൽ പലർക്കും വരുന്ന ഒരു കാര്യം ആണ് ഷുഗർ, എന്നാൽ പലർക്കും ഈ രോഗാവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് വലിയ രീതിയിൽ വളരെ അതികം അലട്ടുന്ന ഒരു കര്യം താനെ ആണ് , രക്തത്തിലെ ഇൻസുലിന്റെ അളവ് കുറയുന്നത് കാരണം തന്നെ ആണ് നമ്മളിൽ ഷുഗർ വരാൻ കാരണം എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഉള്ള അവസ്ഥ നമ്മളെ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും , എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് ഷുഗർ മാറ്റി എടുക്കാൻ നമ്മൾക്ക് ഞാവൽ പഴം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ഷുഗർ മാറ്റി എടുക്കാനും കഴിയും , വളരെ അതികം ഔഷധഗുണം തന്നെ ആണ് ഈ ഞാവൽ പഴം , ഷുഗർ എന്ന രോഗാവസ്ഥ നമ്മളിൽ നിന്നും പൂർണമായി മാറ്റി എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്ന് തന്നെ ആണ് ,

 

 

ഞാവൽ പഴത്തിന്റെ കുരു എടുത്തു പൊടിച്ചു നിർമിച്ചു ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഒറ്റമൂലി ആണ് , ഞാവൽ പഴത്തിന്റെ കുരു ഉണക്കി പൊടിച്ചു ഇളം ചുടു വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടു കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലതു തന്നെ ആണ് , വിറ്റമിൻസ് കൂടുതൽ ഉള്ള ഒരു പഴം തന്നെ ആണ് , കാൽസ്യം ഫോസ്‌പെർസ്‌ , എന്നിവ ഉണ്ടാവുകയും ചെയുന്ന ,ഇത് കഴിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ഷുഗർ നിയന്ത്രിക്കാനും കഴിയും ,

https://youtu.be/6SwX82QVI-8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *