കുഞ്ഞിൽ നടത്തിയ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ക്രൂരമായ പരീക്ഷണം

ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിൽ നടത്തിയ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ക്രൂരമായ പരീക്ഷണം ആണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് , ലിറ്റിൽ ആൽബർട്ട് പരീക്ഷണം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യത്തിൽ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞർ മനുഷ്യരിലെ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിംഗിന്റെ തെളിവായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ഒരു പഠനമായിരുന്നു. ഈ പഠനം ഉത്തേജക സാമാന്യവൽക്കരണത്തിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണെന്നും അവകാശപ്പെടുന്നു, എന്നിരുന്നാലും ഗവേഷണ റിപ്പോർട്ട് വായിക്കുന്നത് ഭയം നിറമോ സ്പർശിക്കുന്ന ഗുണങ്ങളോ അല്ലെന്ന് കാണിക്കുന്നു. ജോൺസ് ഹോപ്കിൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ജോൺ ബി വാട്സണും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിനി റോസാലി റെയ്നറും ചേർന്നാണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കിയത്.

1920 ഫെബ്രുവരിയിൽ ജേണൽ ഓഫ് എക്സ്പിരിമെന്റൽ സൈക്കോളജിയിലാണ് ഫലങ്ങൾ ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ഉച്ചത്തിലുള്ള ശബ്ദങ്ങളോടുള്ള കുട്ടികളുടെ ഭയാനകമായ പ്രതികരണം സഹജമായ നിരുപാധിക പ്രതികരണമാണെന്ന് വാട്സൺ അനുമാനിച്ചു. ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിംഗ്എന്നറിയപ്പെടുന്ന നടപടിക്രമത്തിന്റെ തത്ത്വങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതിലൂടെ, ഒരു കുട്ടിക്ക് സാധാരണയായി ഭയപ്പെടാത്ത ഒരു പ്രത്യേക ഉത്തേജനത്തെ ഭയപ്പെടുന്നതിന് ഈ വ്യവസ്ഥാരഹിതമായ പ്രതികരണം ഉപയോഗിക്കാമെന്ന ആശയം പരീക്ഷിക്കാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു , എന്നാൽ ഇങ്ങനെ വളരെ അപകടം നിറഞ്ഞ ഒരു പരീക്ഷണം തന്നെ ആയിരുന്നു നടത്തിയത് , എന്നാൽ ആ കുഞ്ഞിന് ഇതിനോട് ഒന്നും ഭയം ഇല്ല എന്നും ഈ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ മനസിലായി , എന്നാൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *