ആഴക്കടലിൽ അപൂർവ്വയിനം മത്സ്യങ്ങൾ

മൽസ്യങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം ഉള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെ ആണ് എന്നാൽ എന്നാൽ നമ്മൾ നാട്ടിൽ കണ്ടതിനേക്കാൾ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നത് അത്ഭുതപെടുത്തുന്നതും അപൂർവ ഇടത്തിൽ പെട്ടതും ആയ നിരവധി മൽസ്യങ്ങൾ ആണ് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ഉള്ളത് , ഒരുപാട് തരത്തിൽ ഉള്ള മത്സ്യങ്ങളെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പോലും ഇത്തരത്തിൽ വിചിത്രമായതും അപകടകാരിയായതും ആയ മത്സ്യത്തെ ഇതാദ്യമായിട്ട് ആയിരിക്കും കാണുന്നത്. ഇതിനെ മുന്നിൽ എങ്ങാനും പെട്ടുപോയാൽ ഇവ എല്ലാത്തിനെയും കഴങ്ങൾ ആക്കും. അത്രയ്ക്കും അപകടകാരിയാണ് എന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മുക്ക് മനസിലാകുന്നുണ്ട്. കടലിനടിയിൽ ഒരുപ്പാട് തരത്തിലുള്ള മത്സ്യങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. മൽസ്യങ്ങൾ പൊതുവെ ശാന്തശീലരാണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം.

എന്നിരുന്നാലും സ്രാവ് പോലുള്ള ജീവികൾ അവയുടെ വർഗ്ഗത്തിൽ പെട്ട ചെറു മൽസ്യങ്ങൾ ആയാലും മനുഷ്യരെ ആയാൽ പോലും ആക്രമിച്ചു കഴിക്കുന്ന ഒരു ഭീകര ജീവിയാണ്. മനുഷ്യനെ ആകർമിക്കാൻ കഴിവുള്ള മൽസ്യങ്ങളും അങിന് അപൂർവ കഴിവുകൾ ഉള്ള മൽസ്യങ്ങൾ ആണ് കടലിൽ ഉള്ളത് , വളരെ അപകടം നിറഞ്ഞ മൽസ്യങ്ങളും നമ്മളുടെ ഈ ആഴക്കടലിൽ ഉള്ളത് , വളരെ അപൂർവം ആയ മൽസ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *