ഭീമാകാരമായ കാളക്കുട്ടൻമ്മാർ കണ്ടാൽ അത്ഭുതം തന്നെ

കാള, കാള എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, ഒരു ആൺ പോത്തിനെ പരിശീലിപ്പിച്ച് ഡ്രാഫ്റ്റ് മൃഗമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. കാളകൾ സാധാരണയായി കാസ്ട്രേറ്റഡ് പ്രായപൂർത്തിയായ ആൺ കന്നുകാലികളാണ്; കാസ്ട്രേഷൻ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോണിനെയും ആക്രമണത്തെയും തടയുന്നു, ഇത് പുരുഷന്മാരെ ശാന്തവും സുരക്ഷിതവുമാക്കുന്നു. ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ പശുക്കളെയോ കാളകളെയോ ഉപയോഗിക്കാം.കാളകളെ ഉഴുന്നതിനും ഗതാഗതത്തിനും ചവിട്ടിമെതിച്ചുകൊണ്ട് ധാന്യം മെതിക്കുന്നതിനും, ധാന്യം പൊടിക്കുന്നതിനോ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കൊപ്പം ജലസേചനം നൽകുന്ന യന്ത്രങ്ങൾക്ക് ഊർജം പകരുന്നതിനോ ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്നാൽ നമ്മളെ താനെ അത്ഭുധപെടുത്തുന്ന കാളക്കുട്ടൻമ്മാർ നമ്മളുടെ ഈ ലോകത്തു ഉണ്ട് ,

എന്നാൽ അവയെ കുറിച്ച് തന്നെ ആണ് ഈ വീഡിയോ, നേട്ടവും വണ്ണവും കൂടുതൽ ഉള്ള കാളക്കുട്ടൻമ്മാർ ആണ് നമ്മളുടെ ഈ ലോകത്തു ഉള്ളത് അപൂർവ ഇനത്തിൽ പെട്ട കാളക്കുട്ടൻമ്മാർ ആണ് നമ്മളെ അത്ഭുതപെടുത്തുന്നത് , കൈയും കാലും ഭീമാകാരം ആയ കാളക്കുട്ടൻമ്മാർ ആണ് , എന്നാൽ ചില കാളക്കുട്ടൻമ്മാർക്ക് വളരെ വലിയ ഭാരവും ഉണ്ടാവും , എന്നാൽ അങ്ങിനെ ഉള്ള കാളക്കുട്ടൻമ്മാർ ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉള്ളത് , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *