ഷുഗർ 400ൽ നിന്നും 90ൽ എത്തും ഈ വിദ്യയിലൂടെ

നമ്മളെ പ്രധാനമായി അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശനം ആണ് പ്രേമേഹം , ഇതുവന്നാൽ അതിവേഗത്തിൽ ഒന്നും ഇത് നിയന്ധ്രിക്കാൻ കഴിയണം എന്നില്ല , എന്നാൽ ഇവ നമ്മൾക്ക് പൂർണമായി ഇല്ലാതാക്കുന്നത് തന്നെ ആണ് ആരോഗ്യത്തിനു നല്ലതു , ഇല്ലെന്ക്കിൽ നമ്മളുടെ ആരോഗ്യത്തുന്നു തന്നെ ആണ് പ്രശനം , എന്നാൽ ഇവ നിയന്തിരക്കാൻ നമ്മളുടെ കൈയിൽ നിരവധി ഒറ്റമൂലികൾ ആണ് ഉള്ളത് , മിക്ക പ്രമേഹരോഗികളുടെയും വീടുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഉപകരണമായ ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ. ബ്ലഡ് ഷുഗർ ടെസ്റ്റ് സ്വയം നടത്തി,

രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് മനസ്സിലാക്കാനും ഭക്ഷണ ക്രമീകരണം നടത്താനും അതിലെല്ലാമുപരി ആശുപത്രിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെലവുകൾ കുറയ്ക്കാനും ഈ ഒറ്റമൂലി സഹായിക്കും , മാറി മാറി വന്ന ആഹാര രീതി തന്നെ ആണ് നമ്മൾക്ക് ഷുഗർ വരാൻ കാരണം എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് തന്നെ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ ഷുഗർ നിയന്ത്രിക്കാനും കഴിയും , ഷുഗർ 400ൽ നിന്നും 90ൽ എത്തിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് വീട്ടിൽ വെച്ച് നിർമിച്ചു ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഒറ്റമൂലി ആണ് ഇത് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *