പെൺമക്കൾക്ക് വേണ്ടി പൂർണമായും നികുതി ഇളവുകളോടെ നിക്ഷേപം സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന.

പെൺമക്കൾക്ക് വേണ്ടി പൂർണമായും നികുതി ഇളവുകളോടെ നിക്ഷേപം നടത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു പദ്ധതി ആണ് ഇത് , പെൺകുട്ടികൾക്കായുള്ള ഡിപ്പോസിറ്റ് സ്കീം ആണ് സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന.പ്രധാന മന്ത്രിയുടെ ഇന്ത്യയെ ശാക്തീകരിക്കൽ എന്ന പരിപാടിയുമായി ഇതിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ബേട്ടി ബച്ചാവോ ബേട്ടി പഡാവോ എന്ന പരിപാടി 8.1% പലിശ നിരക്ക് പെൺകുട്ടികൾക്കായി നീക്കിവച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം 1.8 ലക്ഷം അക്കൌണ്ടുകൾ തുറന്നു.ഇൻകം ടാക്സ് ഇല്ല എന്നതാണ് ഇതിൻറെ പ്രത്യേകത.മകൾക്കുവേണ്ടി സമ്പാദിക്കുക – “ബേട്ടി ബചാവോ, ബേട്ടി പടാവൊ” യുടെ തുടർച്ചയായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോഡി സുകന്യ സമൃദ്ധി അക്കൗണ്ട് സ്കീം എന്നപേരിൽ ഒരു ചെറുകിട സമ്പാദ്യ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുകയുണ്ടായി.

2008 നും 2013 നും ഇടക്ക് കുടുംബ സമ്പാദ്യം 38%ൽ നിന്ന് 30% ആയി കുറഞ്ഞ സാഹചര്യം കൂടി പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാണ് നടപ്പാക്കിയത് ഈ പദ്ധതി. പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, വിവാഹം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭാവി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാതാപിതാക്കളെ സജ്ജമാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് ഈ പദ്ധതി.പത്തുവയസ്സുവരെയുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്കായി കേന്ദ്രസർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച നിക്ഷേപപദ്ധതി സുകന്യ സമൃദ്ധി അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ പോസ്റ്റ്ഓഫീസുകളിലും ഏർപെടുത്തിയിരിക്കുന്നു , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,
https://youtu.be/IbDP1ThAsrY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *