തെരുവ് കച്ചവടക്കാരാണ് ലഭിച്ച എട്ടിന്റെ പണി കണ്ടോ

നാട്ടിൽ ധരാളം പലതരത്തിൽ ഉള്ള കച്ചവടക്കാർ ആണ് ഉള്ളത് വഴിയിൽ കച്ചവടം ചെയുന്ന നിരവധി ആളുകൾ ആണ് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ഉള്ളത് എന്നാൽ ഇവർ ഒരു നേരത്തെ അന്നത്തിനു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ആയിരിക്കും , എന്നാൽ ഇവർ പല പട്ടിപ്പുകളും നടത്താറുണ്ട് , എന്നാൽ അങ്ങിനെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് , എന്നാൽ നിരവധി ആളുകൾ ആണ് ഇങ്ങനെ ആളുകളെ പറ്റിച്ചു കച്ചവടം ചെയുന്നത് , എന്നാൽ ഇങ്ങനെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവർ പലപ്പോഴായാലും പിടിക്കപെടാറുള്ളതാണ് , എന്നാൽ ചിലർ പിടിക്കപെടാറില്ല എന്നത് ആണ് സത്യം , എന്നാൽ അങ്ങിനെ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവർ നിരവധി ആളുകൾ പറ്റിച്ചു തന്നെ ആണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ അത് അറിയുന്നില്ല എന്നത് തന്നെ ആണ് സത്യം ,

എന്നാൽ ഇങ്ങനെ പറ്റിച്ചു ജീവിക്കുന്നവർക്ക്ക് ദൈവം ആയി ചില പണികൾ നല്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ അങ്ങിനെ ഒരു കച്ചവടക്കാരാണ് ലഭിക്കച്ച പണി ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ . വളരെ അതികം ആളുകൾ കണ്ട ഒരു വീഡിയോ ആണ് , ഒരു യുവതിയിൽ നിന്നും പറ്റിച്ച ആ കച്ചവടകരാണ് ഒരു യുവാവ് സാധനങ്ങൾ വേടിച്ചു പണം നൽകാത്ത കച്ചവടക്കാരനെ പറ്റിച്ചു പോവുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് , ഈ കച്ചവടക്കാരൻ നിരവധി ആളുകളെ ആണ് പറ്റിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിനുള്ള മറുപടി തന്നെ ആണ് ഇത് , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *