കാട്ടാനയെ വിറപ്പിച്ച കോന്നി സുരേന്ദ്രൻ താപ്പാന

കാട്ടാനകൾ ചില സമയങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന മേഖലകയിൽ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അധികം പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു വയ്ക്കുകയും ഒരുപാട് ആളുകളുടെ സമ്പത്തിനും അത് പോലെ തന്നെ ജീവനും എല്ലാം വലിയ രീതിയിൽ ഭീഷിണി ആയി മാറുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. പൊതുവെ കൂടുതൽ ആയും കാട്ടാനകൾ ആണ് ഇത്തരത്തിൽ കയറാറുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാൻ ആയി സാധിക്കും. കാരണം കാട്ടാനകൾ പലപ്പോഴും അതിനു ആഹാരം തേടി കൊണ്ട് ജനവാസ മേഖലയിൽ ഒക്കെ എത്തി പെടുന്ന ഒരു കാഴ്ച പതിവ് സംഭവം ആണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഭക്ഷണം തേടി ആണ് കാട്ടാനകൾ നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് , വളരെ അതികം അപകടം നിറഞ്ഞ ഒരു കര്യം തന്നെ ആണ് ആണ് ഇങ്ങനെ ആനകൾ ഇടഞ്ഞു ഓരോ പ്രശനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാൽ ആനകൾ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ തന്നെ ആണ് ,

എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്ന ആനകൾ പലപ്പോഴും പല അപകടകൾ ഉണ്ടാകാറുള്ളത് ആണ് വനം വകുപ്പിൽ നിന്നും താപ്പാനകളെ ഇറക്കി ആണ് ഇങ്ങനെ ഉള്ള ആനകൾ പിടികൂടുന്നത് എന്നാൽ അങ്ങിനെ ആനകൾ ഇറക്കി കാട്ടാനകളെ പിടികൂടുന്നതും ആനകളെ കാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു ഓടിക്കുന്നതും ആണ് ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് , എന്നാൽ കാട്ടാനകൾ ആയി താപ്പാനകൾ കൊമ്പുകോർക്കാറുള്ളതും ആണ് എന്നാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ ആനകൾ തമ്മിൽ വലിയ ഒരു മല്പിടിത്തം തന്നെ ഉണ്ടാവും , മാതംഗശാസ്ത്രത്തിലെ സകല ലക്ഷണങ്ങളും തികഞ്ഞ കൊമ്പനെന്ന് വിലയിരുത്തിയ സുരേന്ദ്രനെ കോന്നിക്ക് നഷ്ടമായതിനും മികച്ച കുങ്കിയാനയായി പരിണമിച്ചതിനും പിന്നിൽ സമരങ്ങളുടെയും പ്രതിഷേധത്തിൻറെയും കഥയുണ്ട്,ഈ ആന തന്നെ ആണ് കാട്ടാനകളെ കാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു ഓടിക്കാൻ വനം വകുപ്പിനെ സഹായിക്കാറുള്ളത്, ആനയുടെ കഥ ആണ് എന്ന കാട്ടാനയെ പിടിക്കുവാൻ പോയ സംഘത്തെ വിറപ്പിച്ച കാട്ടാന യുടെ കഥ ആണ് ഇത് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോകാണുക ,
https://youtu.be/zkp5bCnmXGM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *